Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Meer informatie over ontwikkelingshulp

Ontwikkelingshulp heeft de afgelopen jaren veel positieve gevolgen gehad voor armere landen, maar het heeft ook een aantal negatieve gevolgen met zich mee gebracht. Deze nadelen zijn vooral te wijten aan het egoïsme van de rijke landen.

Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 31 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
45
0
Afbeelding door Kevin Paes via Unsplash
Ontwikkelingshulp, ook wel voedselhulp genoemd, wordt door rijkere landen gegeven aan armere landen, zoals de landen in Afrika. Deze hulp heeft als doel om de leefsituatie in armere landen te verbeteren en de armoede te verminderen. Ontwikkelingshulp heeft de afgelopen jaren veel positieve gevolgen gehad voor armere landen, maar het heeft ook een aantal negatieve gevolgen met zich mee gebracht. Deze nadelen zijn vooral te wijten aan het egoïsme van de rijke landen. Die willen namelijk ook graag profiteren van de ontwikkelingshulp die zij geven en dit gaat ten koste van de landen die hulp ontvangen.

Voor- en nadelen ontwikkelingshulp
De ontwikkelingshulp is op dit moment dus niet optimaal en de armoede is groot. De vraag die veel mensen dan ook bezighoudt is: Hoe kunnen we de ontwikkelingshulp verbeteren? Om deze vraag te beantwoorden is het van belang om te kijken naar de eerder genoemde voor- en nadelen van de nu bestaande ontwikkelingshulp. Om de nadelen zo veel mogelijk terug te dringen heb ik de optimale vorm van ontwikkelingshulp voor Afrika uitgedacht. Daarbij heb ik een aantal kenmerken van deze optimale ontwikkelingshulp opgeschreven. Het gaat om de volgende kenmerken.

Ten eerste is het van belang dat de ontwikkelingshulp niet bedoeld is om voor altijd te blijven bestaan. Het gaat er hierbij om dat hulpgevende landen de ontwikkelingslanden moeten helpen om op eigen benen te kunnen staan waardoor zij in de toekomst geen hulp meer nodig zullen hebben. Deze vorm van hulp is zeker haalbaar en wordt op dit moment al zo veel mogelijk toegepast in Afrika.

Ten tweede is het nodig dat hulp biedende landen minder of helemaal niet meer denken aan hun eigen belangen, maar alleen proberen om ontwikkelingslanden zo veel mogelijk te helpen. Op dit moment wordt ontwikkelingshulp vooral gegeven in gebieden die in staat zijn hier positieve berichten over te plaatsen in de media. Een gebied dat niet in staat is om door publicatie de reputatie van hulpgevende landen te verbeteren is het vaak niet waard om geholpen te worden. En dat terwijl een desbetreffend land net zo hard hulp nodig heeft als andere hulpbehoevende gebieden. Het is te betwijfelen op deze vorm van ontwikkelingshulp haalbaar is in de toekomst. De vraag is namelijk of het mogelijk is dat mensen enkel denken aan het welzijn van een ander zonder hierbij te letten op eigen belang. Ik denk niet dat dit volledig haalbaar is, maar het is wel mogelijk om rijke landen te prikkelen om ontwikkelingshulp te geven door in hun behoeften te voorzien. Zo krijgen landen nu al een goede reputatie wanneer zij andere landen helpen, maar dit leidt op dit moment weer tot negatieve gevolgen. Door het bijvoorbeeld voor alle gebieden in Afrika mogelijk te maken om nieuws in de media te publiceren zullen alle gebieden in Afrika voor rijke landen aantrekkelijk worden om te helpen. Ook kunnen we er door middel van sociale media in rijke landen voor zorgen dat het helpen van bepaalde gebieden meer aanzien krijgt dan het helpen van andere gebieden. Hierdoor zullen de gebieden die de hulp het hardst nodig hebben worden geholpen. De beste oplossing is natuurlijk om rijke landen minder egoïstisch te maken, maar dit is een oplossing die in op de korte termijn niet haalbaar is.

Ten derde is het handig om de doelen van ontwikkelingshulp voor alle landen duidelijk te maken, zodat deze landen weten hoe zij ontwikkelingshulp moeten bieden. De ideale hoofddoelen zijn volgens mij het terugdringen van ziekte en sterfte door het aanleggen van schoonwatervoorzieningen en het verschaffen van medische kennis. Ook is het goed om de scholing in het hulpbehoevende land te verbeteren zodat het land zichzelf op de lange termijn van kennis kan voorzien. Dit staat weer in verband met het eerste kenmerk van de volgens mij ideale vorm van ontwikkelingshulp in Afrika. Ik denk dat het zeker haalbaar is om de doelen van ontwikkelingshulp voor iedereen kenbaar te maken. Natuurlijk verschilt het per land wat er bereikt moet worden en daarom is het van belang dat de hulpgevende landen goed contact houden met de landen die zij hulp verschaffen. Dit brengt ons bij het vierde kenmerk.

Het is van belang dat hulp verschaffende landen gedurende de hele periode dat zij ontwikkelingshulp bieden intensief contact houden met de gebieden aan wie zij hulp verschaffen. Om te beginnen kunnen ontwikkelingsland en centrumland zo samen tot de ideale oplossing komen voor de problemen van het ontwikkelingsland. Daarna is het nodig dat het contact behouden blijft zodat de landen samen de vooruitgang van het ontwikkelingsland en eventuele aanpassingen in de ontwikkelingshulp kunnen bespreken. Aan het eind van de periode van hulp kunnen centrumland en ontwikkelingsland reflecteren hoe de hulp is verlopen of er nog behoefte is aan meer hulp. Ik denk dat deze vorm van ontwikkelingshulp maar deels haalbaar is. Dit komt doordat het contact met de vaak instabiele gebieden lastig is te onderhouden. Ontwikkelingslanden beschikken vaak namelijk nog niet over goede infrastructuur, sociale media en mobiele telefoons. Hierdoor zal het centrumland veel tijd en geld in het onderhouden van het contact moeten stoppen en hier zitten centrumlanden vaak niet op te wachten. Dit staat in verband met het als tweede genoemde kenmerk van de optimale vorm van ontwikkelingshulp.

Tot slot is het belangrijk dat centrumlanden niet proberen om ontwikkelingslanden handel te laten drijven met centrumlanden, maar om ontwikkelingslanden handel te laten drijven met elkaar. Wanneer Europa goederen met Afrika uitwisselt ontstaat er veel milieuvervuiling door de lange reis die de producten af moeten leggen. Wanneer landen uit Afrika echter zo veel mogelijk handel met elkaar gaan drijven blijft de vervuiling minimaal en helpen de ontwikkelingslanden binnen Afrika elkaar zonder hierbij hulp langer hulp nodig te hebben van Europa. Dit is weer terug te koppelen aan het eerstgenoemde kenmerk, namelijk dat buitenlandse hulp bedoelt is om landen zichzelf te laten helpen. De laatst genoemde vorm van de optimale ontwikkelingshulp is lastig behalen. Ontwikkelingslanden beschikken vaak namelijk niet over de producten die nodig zijn om de armoede terug te dringen. Ook heeft Afrika bepaalde voedingsmiddelen die Europa niet heeft maar wel graag zou willen hebben. De handel tussen centrumlanden en ontwikkelingslanden die ver uit elkaar liggen kan dus volledig verdwijnen, maar ik denk dat de hoeveelheid zeker terug te dringen is. Nog belangrijker is het feit dat de handel binnen Afrika sterk toe kan nemen met een beetje hulp van andere werelddelen.

Conclusie
Wanneer deze vijf kenmerken deel uitmaken van de ontwikkelingshulp zullen vrijwel alle negatieve gevolgen van de hulp verdwijnen. Deze optimale vorm van ontwikkelingshulp is grotendeels haalbaar, waardoor de nu al bestaande voordelen van ontwikkelingshulp zullen groeien. Wanneer alle landen zich houden aan de genoemde kenmerken zal de optimale vorm van ontwikkelingshulp in Afrika ontstaan en behouden blijven. Met als gevolg dat de armoede in Afrika sterk afneemt.
0
Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 31 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
45
0

Recente en relevant artikelen